Транспорт и хранение нефти и газа, стандартизация и сертификация